تبلیغات
<!DOCTYPE html><html dir="rtl" lang="fa"><head><meta charset="UTF-8"><title><-BlogAndPostTitle-></title><link href="http://www.blog.parandehgharib.ir/style/1/fav.png" rel="shortcut icon"><meta name="description" content="<-BlogTitle-> - <-BlogDescription->"><meta name="keywords" content="<-BlogId->, <-BlogUrl->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs"><style type="text/css">#maincol,.titlehea{float:right}.blogtitle,.description{font-family:DastNevis;margin:25px;text-shadow:1px 1px 3px;color:#ff0099;text-align:right}a:hover,a:visited{color:red}#maincol,#uwrapper{width:580px;height:430px}.posttextbody img,img{height:auto;max-width:100%}.menu a,a,a:hover{text-decoration:none}body{margin:0;font-family:tahoma,sans-serif;padding-bottom:20px;background:url(http://uupload.ir/files/qiir_فغفغتلاتبان.png) no-repeat fixed #ff0099;background-size:100% 100%;font-size:14px;color:#ff0099}#granny{margin-left:auto;margin-right:auto;width:800px;font-size:.88em}a{font-size:15px;color:#ff0099}a:hover{text-shadow:2px 1px 3px #000;-webkit-transition-property:background;-webkit-transition-duration:.3s;-webkit-transition-timing-function:linear,ease-in;-moz-transition:background .3s ease-in;-o-transition:background .3s ease-in}a img{border-width:0}.blogtitle{font-size:11pt;font-weight:700}#sideLcol .box,.onepost{margin-bottom:20px;font-family:Tahoma,sans-serif,sans-serif}.menu,.sidebarInner a,.title,.titlehea{font-family:DastNevis}.description{font-size:9pt}#mainandsides{clear:both;width:100%;margin-top:20px}#uwrapper{border:2px dashed #ff0099;border-radius:40px 40px 10px 10px;-webkit-border-radius:40px 40px 10px 10px;-moz-border-radius:40px 40px 10px 10px;-o-border-radius:40px 40px 10px 10px;-ms-border-radius:40px 40px 10px 10px;background:url(http://uupload.ir/files/zz10_pinkie_39_s_better_than_ever_drum_solo_eg2.png) no-repeat;background-size:100% 100%;opacity:.9;box-shadow:0 0 5px 1px #ff00cc}#uwrapper:hover{border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-o-border-radius:10px;-ms-border-radius:10px;transition:1s;border:2px solid #d91219;box-shadow:0 0 5px 5px #d91219;-webkit-box-shadow:0 0 5px 5px #ff0099;-moz-box-shadow:0 0 5px 5px #ff66ff}#maincolInner{padding-top:20px}.onepost{border:2px dashed #ff66cc;opacity:.8;direction:rtl;background:#eee;box-shadow:0 0 5px 1px #ff0099}.onepost:hover{border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-o-border-radius:10px;-ms-border-radius:10px;transition:1s;border:2px solid #ff0099;box-shadow:0 0 5px 5px #d91219;-webkit-box-shadow:0 0 5px 5px #d91219;-moz-box-shadow:0 0 5px 5px #ff0099}.onepost .toppost{width:98.5%;border-radius:2px 2px 20px 20px;-webkit-border-radius:2px 2px 20px 20px;-moz-border-radius:2px 2px 20px 20px;-o-border-radius:2px 2px 20px 20px;-ms-border-radius:2px 2px 20px 20px;border:1px solid #99ffff;padding:3px;background:#ff66ff}.toppost:hover{color:#99ffff;background:#99ffff}.midpost{padding:15px 25px}.botpost{width:95%;padding:3px;background:0}.cmntfoot,.fullwidth{width:100%}.titlehea{margin-right:51px;font-size:18px;color:#ff00cc}.titlehea a{color:#ff0099}.posttextbody{font-size:1em;color:#ff66ff;text-align:justify;line-height:150%}.cmntfoot,.permafoot{font-size:1em;text-align:right;float:right}.cmntfoot{visibility:visible;color:#ff00cc;border-radius:20px;-webkit-border-radius:20px;-moz-border-radius:20px;-o-border-radius:20px;-ms-border-radius:20px;border:1px solid #333;padding:3px;background:#ccffff}.cmntfoot:hover{background:#99ffff}.cmntfoot a{color:#ff00cc}.cmntfoot a:hover{color:#ff00cc}.permafoot{font-style:italic;color:#99ffff;width:48%}#sidelcol .Inner,.menu,.pagination{text-align:center}.clearer{clear:both;width:100%;font-size:0;height:0}.sidebar{background:#eee;border:2px solid #ff0099;opacity:.9;border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-o-border-radius:10px;-ms-border-radius:10px;box-shadow:0 0 5px 1px #99بببب;-webkit-box-shadow:0 0 5px 1px #ff66ff;-moz-box-shadow:0 0 5px 1px #ff66ff}.sidebar:hover{border:2px solid #ff00cc;box-shadow:0 0 5px 5px #99ffff;-webkit-box-shadow:0 0 5px 5px #d91219;-moz-box-shadow:0 0 5px 5px #ff00cc}.sidebarInner a{color:#ff00cc;font-weight:700;float:right;font-size:14px;text-shadow:0 0 4px}.Inner,.title{font-size:1em}.sidebarInner img{margin-top:2px;max-width:100%;height:auto}#sidelcol{width:23.5%;float:left;margin-right:1.5%}.box{background:0}.title{border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-o-border-radius:5px;-ms-border-radius:5px;border:1px solid red;color:#ff0099;margin-bottom:3px;background:#ff99cc}.title:hover{background:#ff33ff}.Inner{color:#ff0099;padding:5px 15px 8px;line-height:2em}.menu{float:Right;margin:4px;background:#99ffff;width:90px;border-radius:5px;-ms-transition:all .5s ease;-o-transition:all .5s ease;-webkit-transition:all .5s ease}.menu,.menu:hover{box-shadow:inset 0 0 5px 0 #ff33ff;transition:all .5s ease}.menu:hover{background:red;-ms-transition:all .5s ease;-o-transition:all .5s ease;-webkit-transition:all .5s ease}.menu a{color:#ff0099}.pagination{margin:0;font-familt:tahoma;font-size:8pt;color:#99ffff}.pagination a{padding:6px;background:#99ffff;color:#99ffff;margin:0 2px}.pagination a:hover{padding:6px;background:#ff33ff;color:#99ffff;margin:0 2px}#sidelcol a:hover{color:red}.paiin{margin-bottom:50px}</style><link rel="stylesheet" href="http://www.blog.parandehgharib.ir/fail/fontss.css"></head><body><script type="text/javascript">function GetBC(a){intTimeZone=<-BlogTimeZone->;strBlogId="<-BlogId->";intCount=-1;strResult="";try{for(i=0;i<BlogComments.length;i+=2){if(BlogComments[i]==a)intCount=BlogComments[i+1]}}catch(e){}if(intCount==-1)strResult=" ☕ آرشیو کامنت ☕ ";if(intCount==0)strResult=" ☕ کامنتـــ ☕ ";if(intCount==1)strResult=" ☕ یڪ کامنتــ ☕ ";if(intCount>1)strResult=intCount+" ☕ کامنتــ ☕ ";strUrl="/comments/?blogid="+strBlogId+"&postid="+a+"&timezone="+intTimeZone;strResult="<a href=\"javascript:void(0)\" title=\"☕ کامنتــ ☕\" onclick=\"javascript:window.open('"+strUrl+"','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=700px,height=500px')\" >"+strResult+" </a>";document.write(strResult)}function OpenLD(){window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=900px,height=500px');return true}</script><div id="granny"><div id="mainandsides"><div id="maincol"><div id="uwrapper"><div class="blogtitle"><-BlogTitle-></div><div class="description"><-BlogDescription-></div></div><div id="maincolInner"><nav class="paiin"><div class="menu"><a title="طراحی آنلاین قالب وبلاگ" href="http://www.blog.parandehgharib.ir/" target="_blank">Designer</a></div><div class="menu"><a title="Posts" href="/posts" target="_blank">Posts</a></div><div class="menu"><a title="Links" href="/links" target="_blank">Links</a></div><div class="menu"><a title="Archive" href="/archive" target="_blank">Archive</a></div><div class="menu"><a title="Home" href="/" target="_blank">Home</a></div></nav><BLOGFA><div class="onepost"><a name="<-PostId->"></a><div class="toppost" data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class="fullwidth"><div class="titlehea"><-PostTitle-></div><div class="clearer"></div></div></div><div class="midpost" data-scroll-reveal="enter right after 0.5s"><div class="fullwidth"><div class="posttextbody"><-PostContent-><BlogPostTagsBlock><div class="d">برچسبـهـ ـا : <BlogPostTags separator=", "><a title="<-TagName->" href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></div></BlogPostTagsBlock><BlogExtendedPost><a class="d" title=" ادامهـــــ مطلبـ " href="<-PostLink->"> ☕ ادامهــ مطلبــــ ☕ </a></BlogExtendedPost></div></div></div><div class="botpost" data-scroll-reveal="enter top over 1s and move 300px after 0.3s"><div class="fullwidth"><div class="permafoot"></div><div class="cmntfoot dast">♥  نوشته شده در <-PostDate-> ساعت <-PostTime-> توسط = &nbsp; <-PostAuthor-><BlogComment> : <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div><div class="clearer"></div></div></div></div></BLOGFA><br><BlogNextAndPreviousBlock><div class="pagination ss"><BlogPreviousPageBlock><a title="مطالب جدید تر " href="<-BlogPreviousPageLink->">مطالب جدید تر</a></BlogPreviousPageBlock><span class="s3"> ––––•(-••-)•–––– </span><BlogNextPageBlock><a title="مطالب قدیمی تر " href="<-BlogNextPageLink->">مطالب قدیمی تر</a></BlogNextPageBlock></div></BlogNextAndPreviousBlock><br><p class="v ss"><a title="www.blog.parandehgharib.ir" href="http://www.blog.parandehgharib.ir/" target="_blank">Seoo By : www.blog.parandehgharib.ir</a></p><br><br></div></div><div id="sidelcol" class="sidebar"><div class="sidebarInner box Inner"><div class="About"><BlogProfile><div data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class="title">درباره وبلاگ</div><br><BlogPhoto><img title="<-BlogTitle->" src="<-BlogPhotoLink->" alt="<-BlogTitle->" ></BlogPhoto><p style="text-align: right"><-BlogAbout-></p></BlogProfile><br><BlogProfileLinkBlock></div><div data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class="title">منوی اصلی</div><br><a title="صفحه اصلی" href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a><br><a title="ایمیل نویسنده" target="_blank" href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل نویسنده</a><br><a title="پروفایل" target="_blank" href="<-BlogProfileLink->">پـــــروفایــــل</a><br><a title="اموزش وبلاگ نویسی" target="_blank" href="http://www.parandehgharib.ir/amozesh/">آموزش وبلاگ نویسی</a><br></BlogProfileLinkBlock></div><br><BlogLinkDumpBlock><div data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class="title">لینک های روزانه</div><br><BlogLinkDump><a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->" ><-LinkTitle-></a><br></BlogLinkDump><a title="آرشیو پیوندها" href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای روزانه</a><br></BlogLinkDumpBlock><br></div><div data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class="title">آرشیو</div><br><BlogArchive><span dir="ltr"><a title="<-ArchiveTitle->" href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></span><br></BlogArchive></div><br><BlogCategoriesBlock><div data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class="title">موضوعات</div><br><BlogCategories><a title="<-CategoryName->" href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories></BlogCategoriesBlock></div><br><BlogLinksBlock><div data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class="title">لینک ها</div><br><BlogLinks><a title="<-LinkTitle->" href="<-LinkUrl->" target="_blank " > <-LinkTitle-></a><br></BlogLinks></BlogLinksBlock></div><br><BlogLinksBlock><div data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class="title">لینک های مفید</div><br><a title="فال حافظ" target="_blank" href="http://www.parandehgharib.ir/fal/">فال حافظ</a><br><a title="سهراب سپهری" target="_blank" href="http://www.gap8.ir/category/sohrab/">سهراب سپهری</a><br><a title="جملات زیبای بزرگان" target="_blank" href="http://www.gap8.ir/tag/beautiful-sentences/">جملات زیبای بزرگان</a><br><a title="قالب ساز انلاین" target="_blank" href="http://www.blog.parandehgharib.ir/">قالب ساز انلاین</a><br><a title="ابزار نوشتن با فونت زیبا" target="_blank" href="http://www.blog.parandehgharib.ir/abzar">ابزار نوشتن با فونت زیبا</a><br><br></BlogLinksBlock></div><div data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class="title">امکانات</div><br><-BlogCustomHtml-></div></div></div></div></div></div><script src="http://www.blog.parandehgharib.ir/fail/2.js"></script></body></html>