تبلیغات
<html>
<head>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogDescription->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />

<style>
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;background:#FFCCF5 url('http://uupload.ir/files/72he_pbg017-dot-1.png') repeat fixed;}
.Love-skin{direction:rtl;width:760px;}

a{color:#FF0FFF;text-decoration:none;}
a:hover{color:#7700FF;font-weight:Bold;font-style:Italic;text-decoration:line-through;}

.li-block{padding:3px 13px 5px 5px;background:url('http://up.love-skin.ir/up/l-skin/themes/images/li.png') 100% 5px no-repeat;}

#header{width:740px;height:350px;background:#FFEDD6 url('http://uupload.ir/files/omy9_korean_girl(cafe-barani)_(2).png') no-repeat center;border-right:2px dotted #FF1CFF;border-left:2px dotted #FF1CFF;border-top:14px dotted #FF1CFF;border-bottom:14px dotted #FF1CFF;border-radius:35px 35px 35px 35px;margin-top:0px;margin-bottom:10px;background-size:100%;}

.BlogTitle{padding:150px 5px 0px 5px;font-size:14pt;color:#FF0FD7;font-weight:bold;text-align:left;}
.Description{padding:10px 5px 0px 5px;font-size:8pt;color:#FFFFFF;text-align:left;}

#back-menu{width:640px;padding:3px;background:#FDC7FF;border-right:2px dotted #FF1FE9;border-left:2px dotted #FF1FE9;border-top:15px dotted #FF1FE9;border-bottom:15px dotted #FF1FE9;border-radius:35px 35px 35px 35px;margin-top:10px;margin-bottom:5px;}
.c-menu{padding:6px;font-size:8pt;color:#9C08FF;text-align:center;}
.c-menu a{margin:2px;padding:3px;color:#FF14E0;font-weight:bold;}
.c-menu a:hover{background:#F01CFF;transition-duration:.5s;-moz-transition-duration:.5s;color:#A408FF;border-radius:8px;text-decoration:none;}

.post{float:right;direction:rtl;width:540px;overflow:hidden;}
.block-post{width:500px;background:#FFFFFF;border-right:2px dotted #FF08AD;border-left:2px dotted #FF08AD;border-top:12px dotted #FF08AD;border-bottom:12px dotted #FF08AD;border-radius:35px 35px 35px 35px;padding:10px 10px 25px 10px;margin-top:8px;margin-bottom:25px;}
.Top-Post{padding:8px 30px 17px 0px;font-size:8pt;color:#8000FF;font-weight:bold;text-align:right;border-bottom:2px dotted #FF08AD;border-radius:35px;margin-bottom:15px;}
.Top-Post a{color:#8000FF;}
.Top-Post a:hover{color:#FF0AE7;}
.C-post{width:100%;font-size:8pt;color:#950AFF;text-align:right;overflow:hidden;}
.C-post a{color:#FF0FFF;}
.C-post a:hover{color:#7700FF;}
.date-post{width:100%;padding:15px 0px 0px 0px;font-size:8pt;color:#950AFF;text-align:center;}
.date-post a{color:#FF0FFF;}
.date-post a:hover{color:#7700FF;}

.pagination{direction:ltr;font-size:8pt;text-align:center;}
.pagination a{display:inline-block;padding:6px; padding-top:3px;padding-bottom:3px;margin:2px;background:#FF0AFF;color:#8000FF;border:2px dotted #FF00F7;border-radius:1000px;text-decoration:none;}
.pagination a:hover{background:#9000FF;color:#FF03FF;border-color:#8800FF;}
.pagination .current,.pagination_current,pagination a.current{display:inline-block;padding:6px; padding-top:3px;padding-bottom:3px;margin:2px;background:#FF0AFF;color:#8000FF;border:2px dotted #FF00F7;border-radius:1000px;font-weight:bold;}

table tr td{font-size:8pt;color:#950AFF;padding:3px 0px 3px 0px;}

#Sidebar{float:right;direction:rtl;width:220px;overflow:hidden;}
.block-sid{width:180px;background:#FBC7FF;border-right:2px dotted #FF08CE;border-left:2px dotted #FF08CE;border-top:13px dotted #FF08CE;border-bottom:13px dotted #FF08CE;border-radius:35px 35px 35px 35px;padding:10px 8px 35px 8px;margin-top:8px;margin-bottom:25px;}
.Top-Sid{padding:8px 0px 17px 0px;font-size:8pt;color:#9305FF;font-weight:bold;text-align:center;border-bottom:2px dotted #FF08CE;border-radius:35px;margin-bottom:15px;}
.C-Sid{font-size:8pt;color:#8317FF;text-align:right;overflow:hidden;}
.C-Sid a{color:#AA00FF;}
.C-Sid a:hover{color:#A60DFF;}

.foot{float:right;direction:rtl;width:100%;overflow:hidden;}
.footer{width:530px;padding:15px 10px 15px 10px;background:#F0BDFF;border-right:2px dotted #FF14D0;border-left:2px dotted #FF14D0;border-top:16px dotted #FF14D0;border-bottom:16px dotted #FF14D0;border-radius:35px 35px 35px 35px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;}
.c-footer{font-size:8pt;color:#9914FF;text-align:center;}
.c-footer a{color:#7308FF;}
.c-footer a:hover{color:#FF05EE;}
</style>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

</head>
<body>

<div align=center><div class=love-skin>

<div id=header>
<div class=BlogTitle><-BlogTitle-></div><div class=Description><-BlogDescription-></div>
</div>

<div id=back-menu><div class=c-menu>
<a title="صفحه اصلی وب" href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a> | 
<a title="آرشیو مطالب" href="/archive">آرشیو مطالب</a> | 
<a title="تماس با ما" href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با ما</a> | 
<a title="پروفایل" href="<-BlogProfileLink->" target="_blank">پروفایل</a> | 
<a title="لاو - اسکین . آی آر" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">طراح قالب</a>
</div></div>

<div class=post>

<BLOGFA>
<div class=block-Post>
<div class=Top-Post><a title="<-PostTitle->" href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class=C-post>
<-PostContent->
<BlogExtendedPost>
<p><b><a title="ادامه این مطلب" href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></b></p>
</BlogExtendedPost>
<BlogPostCategoriesBlock>
<div class=li-block>موضوعات: <BlogPostCategories separator=" ، " ><a title="<-CategoryName->" href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></BlogPostCategories></div>
</BlogPostCategoriesBlock>
<BlogPostTagsBlock>
<div class=li-block>برچسب ها: <BlogPostTags separator=" , "><a title="<-TagName->" href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></div>
</BlogPostTagsBlock>
</div>
<div class=date-post>[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ] <BlogComment>[ <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script> ]</BlogComment></div></div>
</BLOGFA>

<div class=block-Post>
<div class=Top-Post>آخرین مطالب</div>
<div class=C-post>
<BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-block><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div></div>

<BlogNextAndPreviousBlock>
<div class=block-Post>
<div class=Top-Post>صفحات وب</a></div>
<div class=C-post>
<div style="margin:0px 50px 0px 50px" class="pagination">
<BlogNextPageBlock>
<a style="float:left" title="مطالب قدیمی تر" href="<-BlogNextPageLink->"><< مطالب قدیمی تر</a>
</BlogNextPageBlock>
<BlogPreviousPageBlock>
<a style="float:right" title="مطالب جدیدتر" href="<-BlogPreviousPageLink->">مطالب جدید تر >></a>
</BlogPreviousPageBlock>
</div>
</div></div>
</BlogNextAndPreviousBlock>

</div>

<div id=Sidebar>

<BlogProfile>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>درباره وب</div>
<div class=C-Sid>
<BlogPhoto>
<p align="center"><img src="<-BlogPhotoLink->"></p>
</BlogPhoto>
<-BlogAbout->
</div></div>
</BlogProfile>

<BlogAuthorsBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>نویسندگان</div>
<div class=C-Sid>
<BlogAuthors>
<div class=li-block><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div>
</BlogAuthors>
</div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>آرشیو مطالب</div>
<div class=C-Sid>
<BlogArchive maxitems="8" archivetitle="آرشیو " >
<BlogArchive>
<div class=li-block><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive>
</div></div>

<BlogCategoriesBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>موضوعات</div>
<div class=C-Sid>
<BlogCategories>
<div class=li-block><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogLinksBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>لینک دوستان</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block><a title="مرجع بزرگ ابزار های عاشقانه وبلاگ" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">لاو اسکین</a></div>
<BlogLinks>
<div class=li-block><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks>
</div></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>پیوندهای روزانه</div>
<div class=C-Sid>
<BlogLinkDump>
<div class=li-block><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinkDump>
<div class=li-block><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو لینکها</a></div>
</div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<BlogTagsBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>برچسب ها</div>
<div align="center" class=C-Sid>
<BlogTags>
<a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></a> ، 
</BlogTags>
</div></div>
</BlogTagsBlock>

<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>امکانات وب</div>
<div class=C-Sid>
<div style="text-align:center"><-BlogCustomHtml-></div>
</div></div>

</div>

<div class=foot>
<div class=footer><div class=c-footer>[ Designer Theme By : <a title="لاو - اسکین . آی آر" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">Love-skin.ir</a> ]</div></div>
</div>

</div></div>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

</body>
</html>