تبلیغات
<!DOCTYPE html><html dir="rtl" lang="fa"><meta charset="UTF-8"><head><link href="http://uupload.ir/files/d6l2_250px-my_little_pony_g4_logo.svg.png" rel="shortcut icon"><meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->"><meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->,"><link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->"><meta name="generator" content="BlogFa.com"><title><-BlogAndPostTitle-></title><style type="text/css" media="all">.bodyposts,.custom,.footer,footer{overflow:hidden}header,header h1{position:relative}.menu,.menu a,body,header h1,header.subtitle{text-align:center}.topsid,header h1,header.subtitle{text-shadow:1px 1px 4px}.post.Title,.sidebar h1,.topsid{font-weight:700}.About,.post.content,.sidebar,header.subtitle{line-height:1.5em}.menu a,.post,.post.Title a,.post.Title a:hover,.post.date a,.post.date a:hover,a{text-decoration:none}body{color:#000;font-family:Tahoma;font-size:8pt;margin:20px 10px;background:url(http://uupload.ir/files/nqi_twilights_vänner_s1e02.png) center no-repeat Fixed;background-size:100% 100%}.page{float:right;margin:0 auto;padding:0;width:840px}img{border:0}header{background:url(http://uupload.ir/files/6xyl_my-little-pony.png) center no-repeat #000;background-size:100% 100%;width:580px;height:300px;border:2px solid #fff;margin:0 0 10px;padding:0 8px;transition:1s}.menu,.menu:hover{-webkit-transition:1s}header h1{font-size:13pt;margin:40px 20px 10px}header.subtitle{font-size:8pt;margin:0 20px 30px}.menu{float:Right;opacity:.5;font-size:12px;font-family:Comic Sans MS;box-shadow:0 0 3px 1px#434343;background:#f0f;color:#565a66;border:3px;width:70px;padding:2px;margin:7px;border-radius:.5em}.menu:hover{opacity:1;background:#d91219}.box,.post{transition:1s}.box a{font-family:DastNevis;font-size:14px}.menu a{color:#eee}.sidebar{float:Right;width:200px;font-family:Tahoma;font-size:8pt;text-align:right}.sidebar h1{font-family:Arial;font-size:9pt;text-align:Center;color:#d99400}.box{width:200px;border:1.5px solid red;margin-bottom:20px;padding:10px 0;background:#f8f4f5;opacity:.8}.box:hover{box-shadow:0 0 25px #fff;-webkit-box-shadow:0 0 25px #fff;-moz-box-shadow:0 0 25px #fff;opacity:1}.topsid{width:97%;font-family:DastNevis;padding:5px 0;font-size:11pt;text-align:center;border:1px;-webkit-border-radius:10px;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-o-border-radius:10px;margin-bottom:25px}.link{margin-bottom:7px;text-align:Right;background:url("http://www.blog.parandehgharib.ir/fail/4.png")no-repeat top Right;background-size: 15px 15px;margin-right: 5px;padding: 0px 20px 5px 3px;}.About{text-align:justify;padding:0 5px}.bodyposts,.post,.post.title,.post.date{text-align:right}.About img{Padding-Top:3px;max-width:100%;height:auto}.bodyposts{float:Left;width:600px;margin:0}.post{width:580px;padding:5px 8px;border:solid #f00;margin:0 0 40px;background:#f8f4f5;opacity:.8}.post:hover{opacity:1}.post.title{padding:6px 10px 6px 0;font-size:8pt;border:solid;-webkit-border-radius:10px;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-o-border-radius:10px;margin-bottom:30px}.post.content{font-family:Tahoma;color:#fff;font-size:8pt;padding:0}.post.date{font-family:Tahoma;Color:#ddd;margin:25px 0 0;font-size:8pt;border:solid;-webkit-border-radius:10px;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-o-border-radius:10px;padding:6px 10px 6px 0}.custom,.pagination{margin:0;text-align:center}.pagination{font-famil:tahoma;font-size:8pt;color:#434343}.pagination a,.pagination a:hover{padding:6px;color:#fff;margin:0 2px}.pagination a{background:red;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-o-border-radius:5px}.pagination a:hover{background:#000}.rangh1,a{color:red}a{text-shadow:0 0 4px}a:hover{color:#0f0;text-shadow:0 0 15px}.post:hover,header:hover{box-shadow:0 0 15px #fff;-webkit-box-shadow:0 0 15px #fff;-moz-box-shadow:0 0 15px #fff}.box:hover,.post:hover,header:hover{-webkit-border-radius:20px;border-radius:20px;-moz-border-radius:20px;-o-border-radius:20px}.box,.post,header{-webkit-border-radius:15px;border-radius:15px;-moz-border-radius:15px;-o-border-radius:15px}.paiin{margin-bottom:60px}footer{width:100%}.footer{width:730px;padding:15px 10px;background:#f8f4f5;border-top:2px solid #F00726;border-right:1px solid #F00726;border-left:1px solid #F00726;margin:10px auto;border-bottom:2px solid #F00726;border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-o-border-radius:10px}.c-footer{text-shadow:0 0 4px;color:#000;font-size:8pt}</style><link rel="stylesheet" href="http://www.blog.parandehgharib.ir/fail/fontss.css"></head><body><script type="text/javascript">function GetBC(a){intTimeZone=<-BlogTimeZone->;strBlogId="<-BlogId->";intCount=-1;strResult="";try{for(i=0;i<BlogComments.length;i+=2){if(BlogComments[i]==a)intCount=BlogComments[i+1]}}catch(e){}if(intCount==-1)strResult=" ☕ آرشیو کامنت ☕ ";if(intCount==0)strResult=" ☕ کامنتـــ ☕ ";if(intCount==1)strResult=" ☕ یڪ کامنتــ ☕ ";if(intCount>1)strResult=intCount+" ☕ کامنتــ ☕ ";strUrl="/comments/?blogid="+strBlogId+"&postid="+a+"&timezone="+intTimeZone;strResult="<a href=\"javascript:void(0)\" title=\"☕ کامنتـــ ☕\" onclick=\"javascript:window.open('"+strUrl+"','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=700px,height=500px')\" >"+strResult+" </a>";document.write(strResult)}function OpenLD(){window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=900px,height=500px');return true}</script><div class="page"><div class="bodyposts"><div class="space"><header><h1 class="rangh1 d"><-BlogTitle-></h1><p class="subtitle rangh1 d s2"><-BlogDescription-></p></header></div><nav class="paiin" data-scroll-reveal="enter top over 1s and move 300px after 0.3s"><div class="menu"><a title="طراحی آنلاین قالب وبلاگ" href="http://www.blog.parandehgharib.ir/" target="_blank">Designer</a></div><div class="menu"><a title="Posts" href="/posts" target="_blank">Posts</a></div><div class="menu"><a title="Links" href="/links" target="_blank">Links</a></div><div class="menu"><a title="Archive" href="/archive" target="_blank">Archive</a></div><div class="menu"><a title="Home" href="<-BlogUrl->" target="_blank">Home</a></div></nav><BLOGFA><div class="post"><a name="<-PostId->"></a><h2 class="title dast" data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><a title="<-PostTitle->" href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></h2><div class="content" data-scroll-reveal="enter right after 0.5s"><-PostContent-> <BlogPostTagsBlock><BlogPostTags separator=", "><br><span class="d s2 mm">برچسبـــــــ هـا : <a title="<-TagName->" href="<-TagLink->"><-TagName-></a></span></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><BlogExtendedPost><br><a class="d s2 mm"href="<-PostLink->"> ☕ ادامهـ مطلبـ ☕ </a></BlogExtendedPost></div><div class="d s1 g sh" dir="rtl" data-scroll-reveal="enter top over 1s and move 300px after 0.3s"> ♥ نوشته شده در <-PostDate-> ساعتــ <-PostTime-> توسط <-PostAuthor-> <BlogComment> : <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script> </BlogComment></div></div></BLOGFA><BlogNextAndPreviousBlock><div class="pagination v"><BlogPreviousPageBlock><a title="مطالب جدید تر" href="<-BlogPreviousPageLink->"> مطالب جــدید تر </a></BlogPreviousPageBlock><span class="s2 a"> ––––•(-••-)•–––– </span><BlogNextPageBlock><a title="مطالب قدیمی تر" href="<-BlogNextPageLink->"> مطالب قدیمی تر </a></BlogNextPageBlock></div><br></BlogNextAndPreviousBlock><p class="v"><a title="www.parandehgharib.ir" href="http://www.blog.parandehgharib.ir/" target="_blank"> SEOO By : www.blog.parandehgharib.ir</a></p><br></div><div class="sidebar"><BlogProfile><div class="box" data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class=topsid>درباره وب</div><div class="About"><BlogPhoto><div class="v"><img title="<-BlogAuthor->" src="<-BlogPhotoLink->" alt="<-BlogAuthor->" ></div></BlogPhoto><br><-BlogAbout-></div></div></BlogProfile><div class="box" data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class="topsid">منوی سایت</div><div class="link"><a title="صفحه اصلی" href="<-BlogUrl->">صفحـه اصلی</a></div><div class="link"><a title="ایمیل نویسنده" href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل نویسنده</a></div><div class="link"><a title="پروفایل" href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a><br><br></div></div><BlogAuthorsBlock><div class="box" data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class=topsid>نویسندگان وب</div><BlogAuthors><div class="link"><a title="مدیر وبلاگ" href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors><br></div></BlogAuthorsBlock><div class="box" data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class=topsid>آخرین مطالب</div><BlogPreviousItems items="10"><div class="link"><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div></BlogPreviousItems><br></div><BlogLinkDumpBlock><div class="box" data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class="topsid">پیوندهای روزانه</div><BlogLinkDump><div class="link"><a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->" ><-LinkTitle-></a></div></BlogLinkDump><div class="link"><a title="سایت پرنده غریب" target="_blank" href="http://www.parandehgharib.ir/">زیبا سازی وبلاگ</a></div><div class="link"><a title="آرشیو پیوندهای روزانه" href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای روزانه</a><br><br></div></div></BlogLinkDumpBlock><div class="box" data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class=topsid>آرشیو وب</div><BlogArchive><div class="link"><a title="<-ArchiveTitle->" href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive><br><br></div><BlogCategoriesBlock><div class="box" data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class=topsid>برچسب مطالب</div><BlogCategories><div class="link"><a title="<-CategoryName->" href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div></BlogCategories><br></div></BlogCategoriesBlock> <BlogLinksBlock><div class="box" data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"> <div class="topsid">لینکهـــا</div><BlogLinks><div class="link"><a title="<-LinkTitle->" href="<-LinkUrl->" target="_blank" ><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks><div class="link"><a title="فالب ساز انلاین وبلاگ" target="_blank" href="http://www.blog.parandehgharib.ir/">فالب ساز انلاین وبلاگ</a> <br></div></div></BlogLinksBlock><div class="box" data-scroll-reveal="enter bottom over 1s and move 300px after 0.3s"><div class=topsid>لینکهای ویژه</div><div class="link"><a title="جملات زیبا" target="_blank" href="http://www.gap8.ir/tag/beautiful-sentences/">جملات زیبا</a></div><div class="link"><a title="سهراب سپهری" target="_blank" href="http://www.gap8.ir/category/sohrab/">سهراب سپهری</a></div><div class="link"><a title="اموزش وبلاگ نویسی" target="_blank" href="http://www.parandehgharib.ir/amozesh/">اموزش وبلاگ نویسی</a></div><div class="link"><a title="ابزار نوشتن با فونت زیبا" href="http://www.blog.parandehgharib.ir/abzar" target="_blank">ابزار نوشتن با فونت زیبا</a></div><div class="link"><a title="سایت ادبی" target="_blank" href="http://www.gap8.ir/">سایت ادبی</a></div><br></div><div class="box custom"><div class=topsid>امکانات وب</div><-BlogCustomHtml-></div></div></div><footer><div class="footer"><div class="c-footer" dir="ltr"> Designed Theme By : [[ <a title="زیبا سازی وبلاگ" href="http://www.parandehgharib.ir/" target="_blank" rel="nofollow">www.parandehgharib.ir</a> ]] & [[ <a title="قالب ساز انلاین وبلاگ" href="http://www.blog.parandehgharib.ir/" target="_blank" rel="nofollow">www.blog.parandehgharib.ir</a> ]]</div></div></footer><script src="http://www.blog.parandehgharib.ir/fail/2.js"></script></body></html>